Σάββατο, 1 Οκτωβρίου 2016

Από 3 Οκτωβρίου οι αιτήσεις μετεγγραφής για ΑΕΙ

Από την Δευτέρα 3 έως και τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου του μήνα θα μπορούν να κατατίθενται οι αιτήσεις για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής μεταξύ Ιδρυμάτων της ανώτατης εκπαίδευσης, για ιδιαίτερα σοβαρές και τεκμηριωμένα εξαιρετικές περιπτώσεις.
Όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας σε ανακοίνωσή του, οι αιτήσεις υποβάλλονται από τον αιτούντα την μετεγγραφή φοιτητή ή νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του υπουργείου Παιδείας ( Α. Παπανδρέου 37 - Μαρούσι, προς την Επιτροπή κατ' Εξαίρεση Μετεγγραφών της παρ. 9 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 - ΦΕΚ 76 Α'). Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά, που τεκμηριώνουν τις ιδιαίτερα σοβαρές και εξαιρετικές περιπτώσεις και συμπληρώνονται τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας του φοιτητή. Το έντυπο της αίτησης μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να το βρουν στην ιστοσελίδα του υπουργείου Παιδείας.


Οι αιτήσεις εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή. Στους αιτούντες μπορεί να χορηγηθεί κατ' εξαίρεση μετεγγραφή σε Τμήμα αντίστοιχο του Τμήματος προέλευσης, εφόσον διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι ιδιαίτερα σοβαροί και εξαιρετικοί λόγοι που επιβάλλουν την μετεγγραφή του αιτούντος.


Αίτηση για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής δύναται να υποβληθεί και μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας, μόνο αν ο λόγος που επικαλείται ο αιτών προέκυψε μεταγενέστερα. Τα κριτήρια για χορήγηση μετεγγραφής που ορίζονται στην παράγραφο 7 του άρθρου 21 του Ν. 4332/2015 δεν συνιστούν λόγο για χορήγηση κατ' εξαίρεση μετεγγραφής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου